Announcements in English

Here you can add your job announcements in English. Write the name of your company, title of the job and describe the responsibilities of this job, required work experience, skills, or education and data needed for the application. Determine the application deadline. Note that the maximum duration of every announcement is 30 days. If you have any attachments, hit the button "Choose File" and add it. The last window "Contact Information" is for the administration of the website to get in touch with you if needed. After filing in all the required data hit the button "Preview", then "Submit".
Add

Հայերեն Հայտարարություններ

Այստեղ կարող եք ավելացնել հայերեն լեզվով հայտարարությունները: Գրեք ընկերության անունը և աշխատատեղի անվանումը: Նշեք աշխատանքի պարտականությունները, անհրաժեշտ աշխատանքային փորձը, հմտությունները, կրթությունը և դիմելու համար անհրաժեշտ այլ տվյալներ: Սահմանեք դիմելու վերջնաժամկետը հաշվի առնելով, որ կայքում հայտարարությունների առավելագույն տևողությունը 30 օր է: Եթե ունեք կցվող ֆայլ սեղմեք «Choose File» կոճակը և ավելացրեք այն: Վերջին` «Կոնտակտային տվյալներ» պատուհանը կայքի ադմինիստրացիայի համար է, անհրաժեշտության դեպքում Ձեզ հետ կապ հաստատելու համար: Անհրաժեշտ տվյալները լրացնելուց հետո սեղմեք «Դիտել», այնուհետև` «Ուղարկել» կոճակը:
Ավելացնել

Կարճ Հայտարարություններ

Այստեղ կարող եք ավելացնել կարճ հայտարարություններ բացառապես հայերեն լեզվով: Ավելացրեք աշխատանքի վերնագիրը, կարճ նկարագիրը, կոնտակտային տվյալներ կապ հաստատելու համար և սեղմեք «Ուղարկել» կոճակը: Աշխատանքի գործակալությունները հայտարարությունները պարտավոր են կայքում տեղադրել վերնագրում պարտադիր նշելով «գործակալություն» բառը:
Ավելացնել

Upload saved announcements here

Choose File